Vi stiller os solidarisk med verdens flygtninge

Vi stiller os solidarisk med verdens flygtninge

Kombinationen af økonomisk krise, klimakrise, en række imperialistiske militære interventioner og forskellige konservative religiøse sekteriske gruppers fremmarch har sendt mange millioner af mennesker i verden på flugt. Den politiske elite har travlt med at forsvare det nuværende økonomiske og politiske system, i stedet for at løse disse problemer. Derfor er der desværre ikke noget der tyder på at antallet af flygtninge i verden vil blive mindre i den kommende tid.

I konflikternes nærområder er der i mange tilfælde ekstremt dårlige livsbetingelser. Det gælder både når det kommer til at sikre flygtninges helt basale behov for mad, husly osv., og det gælder også i forhold til at tilbyde muligheder for arbejde, uddannelse og demokratiske rettigheder. Derfor kan det heller ikke undre at mange flygtninge forsøge at rejse videre i forhåbningen om fremtidsmuligheder blandt andet i Europa.

Adskillige europæiske stater og virksomheder har både militært, politisk, økonomisk og klimamæssigt et medansvar for de konflikter som har tvunget mennesker på flugt. Samtidig har de europæiske politiske ledere tydeligt vist at de ikke har hverken vilje eller evne til at løse denne situation eller hjælpe de flygtninge der nu ankommer til kontinentet. Til gengæld har befolkningerne i mange europæiske lande udvist et stort initiativ og ansvar i forhold til at byde, de flygtninge der er ankommet eller har rejst igennem deres lande, velkommen.

 

Denne situation kræver mange forskellige indsatser. I forhold til håndtering af de aktuelle konflikter, arbejder SUF for at Danmark:

 • Stopper den direkte militære involvering i konflikterne.Aktivt støtter demokratiske kræfter i de berørte områder.
 • Øger den økonomiske hjælp til de berørte områder, både til nødhjælp og til mere langsigtede indsatser for demokratisk genopbygning.
 • Stopper al våbeneksport og transport af våben mv. fra danske virksomheder til stater som er direkte eller indirekte involveret i konflikterne.
 • Bidrager til at indføre boykot og andre økonomiske sanktioner imod de regimer der er involveret i konflikterne og aktivt lægger pres på andre stater for at gøre det samme.

I forhold til at hjælpe flygtninge globalt og i Europa, arbejder SUF for:

 • En massiv opprioritering af den økonomiske støtte til at hjælpe flygtningene der hvor de er, hvilket for størstedelens vedkommende er enten inden for de konfliktramte lande eller i de omkringliggende lande.
 • Indførelsen af muligheden for at søge asyl på ambassader og få forhåndsgodkendt asyl, således at mennesker ikke tvinges ud på en farefuld rejse, men kan rejse trygt til deres bestemmelsessted.
 • At Danmark her og nu beslutter at modtage 20.000 af mest udsatte kvoteflygtninge om året udover de flygtninge der ankommer hertil på egen hånd.
 • At Dublin-konventionen afskaffes, således at flygtninge frit kan rejse igennem Europa og søge asyl der hvor de selv ønsker
 • At Frontex nedlægges og at alle voldsforanstaltninger, grænsehegn mv. ved Europas ”ydre grænser” fjernes, således at flygtninge frit kan rejse ind i Europa og søge asyl.
 • At EU stopper sit økonomiske og administrative program overfor Grækenland, som gør landet ude af stand til at håndtere det store antal flygtninge der ankommer dertil, blandt andet fordi EU har indført ansættelsesstop i den græske offentlige sektor.
 • At der lægges et økonomisk og politisk pres på de lande i og udenfor Europa som forhindrer flygtninges gennemrejse og som krænker flygtninges basale menneskerettigheder, herunder især Ungarn og Tyrkiet.

I forhold til de flygtninge der ankommer til Danmark, arbejder SUF for:

 • At der garanteres familiesammenføring for alle og at der indføres en maxgrænse for sagsbehandlingstiden på 1 måned, samt afsættes de nødvendige ressourcer til at overholde dette.
 • At alle flygtninge får mulighed for at bo som en del af samfundet fra første dag, herunder at kommunerne i det omfang det er muligt indgår samarbejde med frivillige kræfter om at organisere dette.
 • At den såkaldte ”integrationsydelse” afskaffes og at alle flygtninge får de økonomiske og øvrige rettigheder som alle andre i Danmark. Herunder retten til at arbejde, bo og deltage i samfundslivet på lige vilkår.
 • At tvangsudvisningerne stoppes øjeblikkeligt.
 • At der afsættes de nødvendige ressourcer til at sikre en grundig og seriøs behandling af asylansøgninger, herunder til tolkning og uafhængig juridisk vejledning til flygtninge om deres rettigheder.

 

Udover de konkrete politiske krav, arbejder SUF også for at styrke og udvikle den solidaritetsbevægelse der har rejst sig i Danmark og Europa. Det gør vi ved at engagere os i bevægelsens arbejde på alle niveauer. Vi engagerer os i de konkrete opgaver hvad enten det dre jer sig om indsamling af tøj eller penge, tilbud om husly, velkomstgrupper på banegårde, frivilligkorps til Grækenland, sociale arrangementer for flygtninge og meget andet. Vi engagerer os i de politiske og aktivistiske dele af bevægelsen som organiserer demonstrationer, aktioner, blokader af tvangsudvisninger og meget andet. Vi engagerer os ved at bidrage med de netværk og ressourcer vi selv har, for at bringe flygtningesolidariteten ud i alle lokalsamfund, ind i alle klasseværelser og blandt kollegaer og faglige fællesskaber. Og vi engagerer os også ved at foreslå politiske krav og ideer som er relevante for bevægelsens arbejde og som kan bringe den fremad.

Den danske stat såvel som statslige virksomheder og kommuner har på ingen måde bistået de frivillige kræfter som er trådt til for at hjælpe flygtninge i Danmark. Tvært imod er der blevet sat forhindringer i vejen og mennesker er ligefrem blevet kriminaliseret på grund af deres hjælpearbejde. SUF arbejder for: At det bliver lovligt at hjælpe flygtninge - også med husly og transport. At kommuner og statslige virksomheder, som f.eks. DSB, stiller ressourcer og f.eks. lokaler til rådighed for frivillige kræfter der hjælper flygtninge. At kommuner og andre relevante aktører indgår i samarbejde med frivillige kræfter om at sikre bolig, arbejde, sprogundervisning, sociale aktiviteter, uafhængig juridiske rådgivning mv. for flygtninge.

I SUF vil vi ikke se passivt til mens millioner af mennesker er på flugt. Vi arbejder for at stoppe krig, nød, klimakatastrofe og undertrykkelse af befolkninger. Vi arbejder for at Danmark og Europa skal tage imod flygtninge med åbne arme. Og vi arbejder aktivt og engageret i flygtningesolidaritetsbevægelsen for at opbygge og udvikle både den konkrete mellemmenneskelige solidaritet og det politiske pres. Sådan forandrer vi verden!

 

Stillet af:

Annika Holm Nielsen (Hvidovre)